tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu tổ chức sự kiện

Phòng Thí nghiệm được công nhận là phòng thí nghiệm quốc gia mang số hiệu VILAS 256 (theo ISO/IEC 17025:2005) với các thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm mô phỏng quá trình hoạt động thực tế của máy móc thiết bị. Phòng Thí nghiệm là trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới và quản lý chất lượng sản phẩm.